Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

Luật Sở Hữu Trí Tuệ Số: 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005

LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT Số: 68/2006/QH11 29/06/2006

 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009

NGHỊ ĐỊNH số Số: 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Bộ KH-CN và Bộ Tài Chính Số: 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/06/2016

Hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao

Ban hành:28/09/2020

Hiệu lực:15/11/202

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Ban hành:20/01/2020

Hiệu lực:05/03/2020

 

 

Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất

Ban hành:10/12/2019

Hiệu lực:25/01/2020

 

>