Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

Số hiệu

Ngày ban hành

Nội dung tóm tắt

8086/TCHQ-TXNK

25/12/2020

Công văn số 8086/TCHQ-TXNK ngày 25/12/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện miễn thuế theo Quyết định số 2138/QĐ-BTC

8050/TCHQ-TXNK

23/12/2020

Công văn số 8050/TCHQ-TXNK ngày 23/12/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuê gia công lại toàn bộ

7963/TCHQ-TXNK

21/12/2020

Công văn số 7963/TCHQ-TXNK ngày 21/12/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc phân loại hàng hóa

7974/TCHQ-TXNK

21/12/2020

Công văn số 7974/TCHQ-TXNK ngày 21/12/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Tiền chậm nộp

7948/TCHQ-TXNK

18/12/2020

Công văn số 7948/TCHQ-TXNK ngày 18/12/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý nợ thuế

2117/QĐ-TTg

16/12/2020

Quyết định số 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

7874/TCHQ-TXNK

14/12/2020

Công văn số 7874/TCHQ-TXNK ngày 14/12/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý nợ thuế

7762/TCHQ-TXNK

09/12/2020

Công văn số 7762/TCHQ-TXNK ngày 09/12/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Triển khai chương trình Nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu

2081/QĐ-BTC

09/12/2020

Quyết định số 2081/QĐ-BTC ngày 09/12/2020 của Bộ Tài chính v/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

7692/TCHQ-TXNK

07/12/2020

Công văn số 7692/TCHQ-TXNK ngày 07/12/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Tập huấn Luật QLT năm 2019, Nghị định số 126/NĐ-CP

7658/TCHQ-GSQL

03/12/2020

Công văn số 7658/TCHQ-GSQL ngày 3/12/2020 của Tổng cục Hải quan v/v C/O cấp thay thế

7647/TCHQ-GSQL

03/12/2020

Công văn số 7647/TCHQ-GSQL ngày 3/12/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc hàng hóa quá cảnh vận chuyển giữa cảng SP-ITC và cảng Cát Lái

3354/QĐ-BKHCN

02/12/2020

Quyết định số 3354/QĐ-BKHCN ngày 02/12/2020 của Bộ Khoa học và công nghệ về việc chỉ định tổ chức giám định

7627/TCHQ-TXNK

02/12/2020

Công văn số 7627/TCHQ-TXNK ngày 02/12/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế NK, thuế GTGT hàng xuất trả chủ hàng nước ngoài

30/2020/TT-BCT

26/11/2020

Thông tư số 30/2020/TT-BCT ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại

7457/TCHQ-GSQL

25/11/2020

Công văn số 7457/TCHQ-GSQL ngày 25/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Điều kiện được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA

7434/TCHQ-TXNK

24/11/2020

Công văn số 7434/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa NK để SXXK

7413/TCHQ-GSQL

23/11/2020

Công văn số 7413/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh

7415/TCHQ-TXNK

23/11/2020

Công văn số 7415/TCHQ-TXNK ngày 23/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Áp dụng biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt theo Nghị định 124/2016/NĐ-CP

       

 

7405/TCHQ-TXNK

20/11/2020

Công văn số 7405/TCHQ-TXNK ngày 20/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thời điểm kê khai, nộp thuế BVMT

7376/TCHQ-TXNK

19/11/2020

Công văn số 7376/TCHQ-TXNK ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Tiêu hủy hàng hóa của DNCX

100/2020/TT-BTC

19/11/2020

Thông tư số 100/2020/TT-BTC ngày 19/11/2020 của Bộ Tài chính v/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu

7345/TCHQ-TXNK

18/11/2020

Công văn số 7345/TCHQ-TXNK ngày 18/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được

3191/QĐ-TCHQ

17/11/2020

Quyết định số 3191/QĐ-TCHQ ngày 17/11/2020 của Tổng cục Hải quan Ban hành kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của Hải quan Việt Nam giai đoạn 2021-2025

7148/TCHQ-TXNK

06/11/2020

Công văn số 7148/TCHQ-TXNK ngày 06/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT

7147/TCHQ-GSQL

06/11/2020

Công văn số 7147/TCHQ-GSQL ngày 06/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Hạn mức trị giá trong EVFTA

7113/TCHQ-GSQL

05/11/2020

Công văn số 7113/TCHQ-GSQL ngày 05/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Đăng ký tờ khai hải quan một lần, XNK nhiều lần

7084/TCHQ-TXNK

04/11/2020

Công văn số 7084/TCHQ-TXNK ngày 04/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Khai bổ sung, sửa thuế suất theo Nghị định Biểu thuế EVFTA

>