Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

 

 

 

Văn bản

Trích yếu

Ngày/TrạngThái

 

Thông tư số 14/2020/TT-BKHĐT

Hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: 25/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 

Thông tư số 09/2020/TT-BKHĐT

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Ban hành: 27/11/2020
Hiệu lực: 15/01/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 

Thông tư số 08/2020/TT-BKHĐT

Hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 13/11/2020
Hiệu lực: 15/01/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 

Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Ban hành: 18/09/2020
Hiệu lực: 05/11/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực

 

Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Ban hành: 30/06/2020
Hiệu lực:

 

Thông tư số 03/2020/TT-BKHĐT

Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước

Ban hành: 31/03/2020
Hiệu lực: 01/06/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực

 

Thông tư số 02/2020/TT-BKHĐT

Quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam

Ban hành: 23/03/2020
Hiệu lực: 10/05/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực

 

Thông tư số 10/2019/TT-BKHĐT

Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia

Ban hành: 30/07/2019
Hiệu lực: 16/09/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực

 

Thông tư số 09/2019/TT-BKHĐT

Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 29/07/2019
Hiệu lực: 16/09/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực

 

Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT

Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

Ban hành: 17/05/2019
Hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực

 

Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT

Hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên

Ban hành: 29/03/2019
Hiệu lực: 12/05/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực

 

Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT

Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 29/03/2019
Hiệu lực: 12/05/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực

 

Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT

Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Ban hành: 25/01/2019
Hiệu lực: 30/01/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực

 

Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT

Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam

Ban hành: 22/01/2019
Hiệu lực: 08/03/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực

 

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Ban hành: 08/01/2019
Hiệu lực: 11/03/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Thông tư số 06/2018/TT-BKHĐT

Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN

Ban hành: 11/12/2018
Hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ban hành: 06/12/2018
Hiệu lực: 21/01/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT

Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Ban hành: 30/03/2018
Hiệu lực: 15/05/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT

Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

Ban hành: 18/04/2017
Hiệu lực: 15/06/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT

Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Ban hành: 16/12/2016
Hiệu lực: 06/02/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực

Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT

Quy định về chế độ Báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước

Ban hành: 29/09/2016
Hiệu lực: 20/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực

>