Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

 

159/2020/NĐ-CP

31/12/2020

Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

152/2020/NĐ-CP

30/12/2020

Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

112/2020/TT-BTC

29/12/2020

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

148/2020/NĐ-CP

18/12/2020

Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

45/2020/NĐ-CP

14/12/2020

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

136/2020/NĐ-CP

24/11/2020

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

135/2020/NĐ-CP

18/11/2020

Quy định về tuổi nghỉ hưu

132/2020/NĐ-CP

05/11/2020

Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

32/2020/QĐ-TTg

19/10/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

128/2020/NĐ-CP

19/10/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

126/2020/NĐ-CP

19/10/2020

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

125/2020/NĐ-CP

19/10/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

124/2020/NĐ-CP

19/10/2020

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

123/2020/NĐ-CP

19/10/2020

Quy định về hóa đơn, chứng từ

114/2020/NĐ-CP

25/09/2020

Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

27/2020/QĐ-TTg

21/09/2020

Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

11/2020/NĐ-CP

18/09/2020

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022

104/2020/NĐ-CP

04/09/2020

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

98/2020/NĐ-CP

26/08/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

>