Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

 

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

01/NQ-CP

01/01/2021

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

02/NQ-CP

01/01/2021

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

112/2020/TT-BTC

29/12/2020

Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid - 19

5465/TCT-DNNCN

23/12/2020

Công văn số 5465/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 23/12/2020 v/v chính sách thuế TNCN

2140/QĐ-BTC

21/12/2020

Quyết định số 2140/QĐ-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Bộ Tài chính

5393/TCT-KK

18/12/2020

Công văn số 5393/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 18/12/2020 v/v chính sách thuế GTGT

5326/TCT-KK

15/12/2020

Công văn số 5326/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 15/12/2020 v/v khai thuế GTGT hoá đơn điều chỉnh

145/2020/NĐ-CP

14/12/2020

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

5265/TCT-DNNCN

11/12/2020

Công văn số 5265/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 11/12/2020 v/v chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân không cư trú

105/2020/TT-BTC

03/12/2020

Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về đăng ký thuế

100/2020/TT-BTC

19/11/2020

Thông tư số 100/2020/TT-BTC ngày 19/11/2020 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu

88/2020/TT-BTC

30/10/2020

Thông tư số 88/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ

4601/TCT-KK

29/10/2020

Công văn số 4601/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 29/10/2020 v/v kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

4590/TCT-DNNCN

28/10/2020

Công văn số 4590/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 28/10/2020 v/v chính sách giảm trừ gia cảnh cho người nước ngoài

4585/TCT-KK

28/10/2020

Công văn số 4585/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 28/10/2020 v/v hoàn tiền sử dụng đất

4553/TCT-DNNCN

26/10/2020

Công văn số 4553/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 26/10/2020 v/v chính sách thuế TNCN

126/2020/NĐ-CP

19/10/2020

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

125/2020/NĐ-CP

19/10/2020

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn

123/2020/NĐ-CP

19/10/2020

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định về hoá đơn, chứng từ

4408/TCT-KK

19/10/2020

Công văn số 4408/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 19/10/2020 v/v khai, tính nộp thuế GTGT

 

>