Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

Thông tư số 80/2020/TT-BTC Hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán

Ngày ban hành: 03/09/2020

Ngày có hiệu lực: 19/10/2020

 

Thông tư số 78/2020/TT-BTC Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

Ngày ban hành: 14/08/2020

Ngày có hiệu lực: 01/10/2020

 

Thống tư số 77/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của định số 163/2018/N -CP ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngày ban hành: 14/08/2020

Ngày có hiệu lực: 28/09/2020

 

Thông tư số 69/2020/TT-BTC Quy đinh hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội

Ngày ban hành: 15/07/2020

Ngày có hiệu lực: 01/07/2020

 

Thông tư số 66/2020/TT-BTC

Ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp

Ngày ban hành:

10/07/2020

Ngày có hiệu lực:

01/09/2020

 

Thông tư số 65/2020/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài

Ngày ban hành: 09/07/2020

Ngày có hiệu lực: 23/08/2020

 

Thông tư số 60/2020/TT-BTC  bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Ngày ban hành: 19/06/2020

Ngày có hiệu lực: 03/08/2020

 

Thông tư số 58/2020/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh

Ngày ban hành: 12/06/2020

Ngày có hiệu lực: 27/07/2020

 

Thông tư số 52/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số biện pháp thực hiện Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày ban hành: 10/06/2020

Ngày có hiệu lực: 01/08/2020

 

Thông tư số 50/2020/TT-BTCQuy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Ngày ban hành: 01/06/2020

Ngày có hiệu lực: 01/06/2020

>