Cơ chế chính sách

 • Triển khai thực hiện Nghị định SỐ146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 cùa Chính phủ
 • [Thứ năm, 20-7-2017]
 •  Ngày 02/11/2016, Chính Phủ đả ban hành Nghị định số 146/2016/NĐ-CP quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hoá container bằng đường biền, giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị định so 146/2016/ND-CP), có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.
  Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài chủ động triển khai thực hiện theo các quy định của Nghị định số 146/2016/NĐ-CP và pháp luật về giá, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị:
  1. ĐỐi với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hoá container bằng đường biển: thực hiện niêm yết giá vận chuyển bằng đường biển theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 146/2016/NĐ-CP, cụ thể:
  a. Điểm đi và điểm đến của tuyến vận tải;
  b. Danh mục và mức giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biến, phụ thu tương ứng với tuyến đường vận chuyển và loại hàng hoá được vận chuyển; mức giá niêm yết dã bao gồm giá dịch vụ liên quan phát sinh và các loại thuế (nếu có);
  c. Thông tin doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển hoặc đại lý, doanh nghiệp được uỷ quyền niêm yết, gồm: Tên doanh nghiệp, địa chỉ giao dịch, số điện thoại, so fax, địa chỉ trang thông tin điện tử của doanh nghiệp theo mẫu văn bản niêm yết giá tại Phụ lục kèm theo.
  2. Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tại cảng biến:
  2.1. Doanh nghiệp thực hiện kê khai giá đối với các dịch vụ tại cảng biển, gồm: dịch vụ lai dắt, dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ bổc dỡ container, dịch vụ cầu, bến phao neo và các dịch khác (nếu có) theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 14 Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP, và khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sô 56/2014/TT-BTC, trong đó giá dịch vụ tại cảng biên thuộc diện kê khai giá với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài chính.
  2.2. Niêm yết giá các loại hình dịch vụ tại cảng biển theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 146/2016/NĐ-CP, cụ thể:
  a. Thông tin doanh nghiệp cảng biển, gồm: Tên doanh nghiệp, địa chỉ giao dịch, số điện thoại, so fax, địa chỉ trang thông tin điện tử của doanh nghiệp (tham khảo nội dung mẫu biếu nỉêmyêị tại Phụ ỉục kèm theo).
  b, Biếu giá dịch vụ tại cảng của doanh nghiệp đã thực hiện kê khai giá với cơ quan có thấm quyền theo quy định. Mức giá niêm yết đã bao gồm các loại thuế (nếu có).
  3. Đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ vận tải biển, dịch vụ vận chuyển hàng hoá container bằng đường biến, dịch vụ tại cang biển Việt Nam hoặc doanh nghiệp được uỷ quyền, chủ động nghiên cứu các quy định nêu trên và triển khai thực hiện niêm yết, kê khai các thông tin theo quy định tại Nghị định số 146/2016/NĐ-CP, cụ thể:
  - Trường hợp doanh nghiệp có trang thông tin điện tử: thực hiện niêm yết giá trên trang thông tin diện và gửi văn bản thông báo địa chỉ trang thông tin điện tử nơi niêm yết giá về Cục Hàng hải Việt Nain theo mẫu văn bản niêm yết giá (chi tiết tại phụ lục kèm theo).
  “ Trường hợp doanh nghiệp không có trang thông tin điện tử: gửi nội dung niêm yết giá bàng văn bản về Cục Hàng hải Việt Nam để đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam tại địa chỉ http://www. vinamarine.gov. vn, đồng thời gửi trực tiếp bản file điện tử theo địa chỉ email: dichvuhanghai@vinamarine.gov.vn.
  4. Nội dung Nghị định số 146/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành được đăng tải trên trang thông tin của Cục Hàng hải Việt Nam.Trong quá trình triển khai, there hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Cục Hàng hải Việt Nam (qua Phòng Vận tải và Dịch vụ hàng hải; số 8 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024.37683198/0934666866, Fax: 024.37683058, Email: dichvuvantai@vinamarine.gov.vn) đế phối hợp thực hiện.

 •  
  In bài này   Quay lại

  Cơ chế chính sách Các tin khác

  Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO)

  Northern Office
  3th 160 Hoang Hoa Tham str., Tay Ho Dist., Ha Noi
  Tel: 04.37281560
  Fax: 04.37281561
  Email: Info@lefaso.org.vn

   

  Southern Office:
  5A Xuyen A Str., An Binh Town, Di An Dist., Binh Duong Province
  Tel: 84 - 8 37241241
  Fax: 
  84 - 8 38960223
  Email : info@lefaso.org.vn